: ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม เรื่อง " คลังข่าวมหาดไทย สามารถเข้าดูได้ตาม http://newskm.moi.go.th " ได้นะครับ : ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เกี่ยวกับการค้างาช้าง ที่ http://regcom.dbd.go.th/mainweb/ ได้นะครับ  : เทศบาลตำบลโคกตูม ประกาศเตือนประชาชนในเขตเทศบาล ให้เฝ้าระวังภัยพิบัตต่างๆเพราะเข้าสู่ช่วงหน้าฝนอากาศช่วงนี้แปรปรวน ถ้าพบเห็นหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน โทรแจ้ง 036499228 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโคกตูม   อ.เมือง   จ.ลพบุรี **

  

     

      dia_pink_2.gif ประวัติเทศบาลตำบลโคกตูม
      dia_pink_1.gif
ข้อมูลหมู่บ้าน
      dia_pink_1.gif
OTOP  หมู่บ้าน
      dia_pink_1.gif
สมุดเยี่ยม  เทศบาลตำบลโคกตูม
      dia_pink_1.gif
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลโคกตูม  
      dia_pink_1.gif 
ถาม - ตอบ (ร้องเรียนร้องทุกข์ )
      dia_pink_1.gif 
วงเวียนโคกตูม
      dia_pink_1.gif webmaster ผู้จัดทำเว็บไซด์

      

      dia_pink_1.gif คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกตูม
      dia_pink_1.gif สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกตูม
      dia_pink_1.gif เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโคกตูม
      dia_pink_1.gif
โครงสร้างการบริหาร

       


      dia_pink_1.gif
งบแสดงฐานะทางการเงิน
          ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
      dia_pink_1.gif
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างใน
         รอบเดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๙
         เทศบาลตำบลโคกตูม
      dia_pink_1.gif
งบแสดงผลการดำเนินงานรวมจ่าย
      dia_pink_1.gif
แผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณปี ๕๘
      
dia_pink_1.gif รายงานการรับ-จ่ายเงิน ปี ๒๕๕๙

      

      

      dia_pink_1.gif แผนยุทธศาตร์
      
dia_pink_1.gif แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 
      dia_pink_1.gif
เทศบัญญัติงบประมาณ
         รายจ่ายประจำปี     
      dia_pink_1.gif
แผนการดำเนินงาน
      dia_pink_1.gif
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
      dia_pink_1.gif
แผนพัฒนาบุคคลากร
      dia_pink_1.gif
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
      dia_pink_1.gif
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
      
dia_pink_1.gif แผนการจัดหาพัสด

 


 


 
  สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์เทศบาล
นับเดือนมกราคม 61

 

  

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลโคกตูม
เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี และยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแหล่งผลิตอาหารทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ มุ่งเน้นบริการประชาชน
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
ส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงเกษตร
ส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น
พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันต่อเหตุการณ์
สร้างสังคมให้เข็มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จัดให้มีและบำรุงรักษาถนนและระบบสาธารณูปโภคต่างๆให้เพียงพอกับความต้องการ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ
และส่งเสริมอาชีพนอกฤดูการผลิต
พัฒนาการให้บริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
โดย เทศบาลตำบลโคกตูม

 


  
 วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายอุดม  อิ่มอรชร
นายกเทศบาลตำบลโคกตูม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อปรึกษาหารือ เรื่อง การจัดงานวันสำคัญ ต่างๆ
การซักซ้อมการดำเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างแบบใหม่
และการจัดทำแผนการดำเนินงานปี 61 และเรื่องอื่นๆที่อยู่ในอำนาจ
หน้าที่ของเทศบาล โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาล ( ชั้น 2 ) อ.เมือง จ.ลพบุรี  


วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น.
เทศบาลตำบลโคกตูม
ออกประชุมประชาคม ตามโครงการ

จัดทำและทบทวนแผนชุมชน ประจำปี 2561
ณ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลโคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี


       

เทศบาลตำบลโคกตูม ขอเชิญร่วมบริจาค
อุปกรณ์พยุงร่างกาย เพื่อคนพิการและผู้ยากไร้
รายงานการประชุมสภาและกำหนดการประชุมสภา

      


      
dia_pink_2.gif บริการของเทศบาลตำบลโคกตูม
      
dia_pink_2.gif ใบคำร้องขอเลขหมายรหัสประจำบ้าน
      
dia_pink_2.gif ใบแจ้งการย้ายที่อยู่
      
dia_pink_2.gif ใบแจ้งการตาย
      
dia_pink_2.gif แบบคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
      
dia_pink_2.gif ขอบัตรประจำตัวประชาชนบัตรใหม่
      
dia_pink_2.gif การแจ้งเกิด
      
dia_pink_2.gif การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
      
dia_pink_2.gif ภาษีโรงเรือน/ที่ดิน/ป้าย/บำรุงท้องที่
      
dia_pink_2.gif ใบอนุญาตประกอบกิจการร้านค้า

     


      dia_pink_2.gif ข่าวเกี่ยวกับเทศบาล
      dia_pink_2.gif ข่าวในแวดวง อบต.
      dia_pink_2.gif มีอะไรบ้างวันนี้
      dia_pink_2.gif มติคณะรัฐมนตรี
      dia_pink_2.gif ประชาสัมพันธ์เขต
      dia_pink_2.gif ประชาสัมพันธ์จังหวัด
      dia_pink_2.gif สถานีวิทยุกระจายเสียง
        แห่งประเทศไทยในจังหวัดต่างๆ
      dia_pink_2.gif การจัดซื้อจัดจ้าง

 

    
      
dia_pink_2.gif สำนักงาน กกถ.
      dia_pink_2.gif สำนักงาน ก.ถ.
      dia_pink_2.gif สำนักงาน กกต.
      
dia_pink_2.gif สำนักงาน กกต. ประจำจังหวัด
      dia_pink_2.gif สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
      dia_pink_2.gif กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
      dia_pink_2.gif กรมการพัฒนาชุมชน
      dia_pink_2.gif สถาบันพัฒนาพื้นฐาน-โครงการ
      dia_pink_2.gif สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
         ของราชการ
      dia_pink_2.gif สำนักบริหารการทะเบียน
      dia_pink_2.gif กรมการปกครอง
      dia_pink_2.gif มหาดไทยดอทคอม
      dia_pink_2.gif คนไทยดอทคอม
      dia_pink_2.gif ตรวจสิทธิ์เลือกตั้ง
      dia_pink_2.gif สมาคมสันนิบาตเทศบาล
      dia_pink_2.gif สมาคมพนักงานเทศบาล
      dia_pink_2.gif กลุ่มเพื่อนพนักงานเทศบาล

  


            เทศบาลตำบลโคกตูมขอเชิญพี่น้อง
                มาร่วมใจกันประหยัดพลังงาน
       ช่วยชติตามมาตรการประหยัด
        พลังงานดังนี้
       1. ขับรถใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชม.
       2. การปิดไฟป้ายโฆษณาไฟส่อง
       ป้ายโฆษณา และไฟส่องอาคาร หลังเวลา
       24.00 น.
       3. การปิดไฟถนนที่ไม่มีรถคับคั่งและ
       เปิดไฟถนนเฉพาะบริเวณที่มีทางแยก
      4. การปิดห้างสรรพสินค้า ระหว่างเวลา        22.00-10.00 น.
      5. การตั้งอุณหภูมิ ในห้องปรับ อากาศที่
       25-26 ํC

 


เทศบาลตำบลโคกตูม
ให้ท่านดาวน์โหลด
ข้อมูลเกี่ยวกับกฏบัตรอาเซียน
ได้ที่นี่ครับ
ประกาศการป้องกันภัยต่างๆ
แจ้งเหตุสาธารณภัยหรือ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่เบอร์ 036499228