ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม : เข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับขอให้ประชาชนเฝ้าระวงน้ำป่าไหลหลาก หากต้องการความช่วยเหลือ แจ้งได้ที่ 036499228 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโคกตูม นะครับ

  

     

      dia_pink_2.gif ประวัติเทศบาลตำบลโคกตูม
      dia_pink_1.gif
ข้อมูลหมู่บ้าน
      dia_pink_1.gif
OTOP  หมู่บ้าน
      dia_pink_1.gif
สมุดเยี่ยม  เทศบาลตำบลโคกตูม
      dia_pink_1.gif
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลโคกตูม  
      dia_pink_1.gif 
ถาม - ตอบ (ร้องเรียนร้องทุกข์ )
      dia_pink_1.gif 
วงเวียนโคกตูม
      dia_pink_1.gif webmaster ผู้จัดทำเว็บไซด์

      

      dia_pink_1.gif คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกตูม
      dia_pink_1.gif
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกตูม
      dia_pink_1.gif
ติดต่อเทศบาลตำบลโคกตูม
      dia_pink_1.gif
โครงสร้างการบริหาร

       


      dia_pink_1.gif
งบแสดงฐานะทางการเงิน
          ประจำปีงบประมาณ
      dia_pink_1.gif
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างใน
         รอบเดือน เทศบาลตำบลโคกตูม
      dia_pink_1.gif
งบแสดงผลการดำเนินงานรวมจ่าย
      dia_pink_1.gif
แผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณปี
      
dia_pink_1.gif รายงานการรับ-จ่ายเงิน ปี
      
dia_pink_1.gif ผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติฯ

      

      

      dia_pink_1.gif แผนยุทธศาตร์
      
dia_pink_1.gif แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 
      dia_pink_1.gif
เทศบัญญัติงบประมาณ
         รายจ่ายประจำปี     
      dia_pink_1.gif
แผนการดำเนินงาน
      dia_pink_1.gif
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
      dia_pink_1.gif
แผนพัฒนาบุคคลากร
      dia_pink_1.gif
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
      dia_pink_1.gif
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
      
dia_pink_1.gif แผนการจัดหาพัสด

 


 


 
  สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์เทศบาล
นับเดือนมกราคม 61

 

  

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลโคกตูม
เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี และยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแหล่งผลิตอาหารทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ มุ่งเน้นบริการประชาชน
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
ส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงเกษตร
ส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น
พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันต่อเหตุการณ์
สร้างสังคมให้เข็มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จัดให้มีและบำรุงรักษาถนนและระบบสาธารณูปโภคต่างๆให้เพียงพอกับความต้องการ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ
และส่งเสริมอาชีพนอกฤดูการผลิต
พัฒนาการให้บริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
โดย เทศบาลตำบลโคกตูม

 


 


  
 วันที 12 สิงหาคม 2561 เวลา 09.09 น. นายอุดม  อิ่มอรชร
นายกเทศบาลตำบลโคกตูม เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่ ประจำปี 2561
เพื่อจัดกิจกรรมพระราชกรณียกิจและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมกันนี้มีพระครูสุเมธา
วราภรณ์ เจ้าคณะตำบลโคกตูม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
โดยมีคณะผู้บริหาร
พนักงานเทศบาล หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน
และประชาชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

  


วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น.
เทศบาลตำบลโคกตูม
ออกประชุมประชาคม ตามโครงการ

จัดทำและทบทวนแผนชุมชน ประจำปี 2561
ณ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลโคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี


       

เทศบาลตำบลโคกตูม ขอเชิญร่วมบริจาค
อุปกรณ์พยุงร่างกาย เพื่อคนพิการและผู้ยากไร้
รายงานการประชุมสภาและกำหนดการประชุมสภา

ถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปี

      


      
dia_pink_2.gif บริการของเทศบาลตำบลโคกตูม
      
dia_pink_2.gif ใบคำร้องขอเลขหมายรหัสประจำบ้าน
      
dia_pink_2.gif ใบแจ้งการย้ายที่อยู่
      
dia_pink_2.gif ใบแจ้งการตาย
      
dia_pink_2.gif แบบคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
      
dia_pink_2.gif ขอบัตรประจำตัวประชาชนบัตรใหม่
      
dia_pink_2.gif การแจ้งเกิด
      
dia_pink_2.gif การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
      
dia_pink_2.gif ภาษีโรงเรือน/ที่ดิน/ป้าย/บำรุงท้องที่
      
dia_pink_2.gif ใบอนุญาตประกอบกิจการร้านค้า

     


      dia_pink_2.gif ข่าวเกี่ยวกับเทศบาล
      dia_pink_2.gif ข่าวในแวดวง อบต.
      dia_pink_2.gif มีอะไรบ้างวันนี้
      dia_pink_2.gif มติคณะรัฐมนตรี
      dia_pink_2.gif ประชาสัมพันธ์เขต
      dia_pink_2.gif ประชาสัมพันธ์จังหวัด
      dia_pink_2.gif สถานีวิทยุกระจายเสียง
        แห่งประเทศไทยในจังหวัดต่างๆ
      dia_pink_2.gif การจัดซื้อจัดจ้าง

 

    
      
dia_pink_2.gif สำนักงาน กกถ.
      dia_pink_2.gif สำนักงาน ก.ถ.
      dia_pink_2.gif สำนักงาน กกต.
      
dia_pink_2.gif สำนักงาน กกต. ประจำจังหวัด
      dia_pink_2.gif สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
      dia_pink_2.gif กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
      dia_pink_2.gif กรมการพัฒนาชุมชน
      dia_pink_2.gif สถาบันพัฒนาพื้นฐาน-โครงการ
      dia_pink_2.gif สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
         ของราชการ
      dia_pink_2.gif สำนักบริหารการทะเบียน
      dia_pink_2.gif กรมการปกครอง
      dia_pink_2.gif มหาดไทยดอทคอม
      dia_pink_2.gif คนไทยดอทคอม
      dia_pink_2.gif ตรวจสิทธิ์เลือกตั้ง
      dia_pink_2.gif สมาคมสันนิบาตเทศบาล
      dia_pink_2.gif สมาคมพนักงานเทศบาล
      dia_pink_2.gif กลุ่มเพื่อนพนักงานเทศบาล

  


            เทศบาลตำบลโคกตูมขอเชิญพี่น้อง
                มาร่วมใจกันประหยัดพลังงาน
       ช่วยชติตามมาตรการประหยัด
        พลังงานดังนี้
       1. ขับรถใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชม.
       2. การปิดไฟป้ายโฆษณาไฟส่อง
       ป้ายโฆษณา และไฟส่องอาคาร หลังเวลา
       24.00 น.
       3. การปิดไฟถนนที่ไม่มีรถคับคั่งและ
       เปิดไฟถนนเฉพาะบริเวณที่มีทางแยก
      4. การปิดห้างสรรพสินค้า ระหว่างเวลา        22.00-10.00 น.
      5. การตั้งอุณหภูมิ ในห้องปรับ อากาศที่
       25-26 ํC

 


เทศบาลตำบลโคกตูม
ให้ท่านดาวน์โหลด
ข้อมูลเกี่ยวกับกฏบัตรอาเซียน
ได้ที่นี่ครับ
ประกาศการป้องกันภัยต่างๆ
แจ้งเหตุสาธารณภัยหรือ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่เบอร์ 036499228