แบบฟอร์มคำขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร

แบบ ข.1

คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร

แบบ ข.2

คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

แบบ ข.3

คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร

แบบ ข.4

คำขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ เพื่อการอื่น

แบบ ข.5

คำขอต่ออายุใบอนุญาต

แบบ ข.6

คำขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร

แบบ ข.7

คำขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง

แบบ ข.8

คำขอโอนใบอนุญาต

แบบ น.4

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน

แบบ น.5

หนังสือแจ้งบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ของผู้ได้รับใบอนุญาต

แบบ น.6

หนังสือแจ้งบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ของผู้ควบคุมงาน

แบบ น.7

หนังสือแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงาน พร้อมส่งมอบผู้ควบคุมงานคนใหม

แบบ น.8

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม

 

แบบฟอร์มการแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ

แบบ ยธ.1

ใบแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร

แบบ ยธ.2

ใบแจ้งการเคลื่อนย้ายอาคาร

แบบ ยธ.3

ใบแจ้งการเปลี่ยนการใช้อาคาร

แบบ ยธ.4

ใบแจ้งขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

แบบ ยธ.6

หนังสือรับรองผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร หรือผู้ควบคุมงาน