การแจ้งเกิด

          เมื่อมีเด็กเกิดใหม่ ให้เจ้าบ้านหรือบิดามารดา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่น ภายใน15 วันนับแต่วันเกิด

หลักฐานที่นําไปแสดง
  1. บัตรประจําตัวประชาชนของเจ้าบ้าน บิดา มารดา หรือผู้แจ้ง
  2. สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
  3. หนังสือรับรองการเกิดจากสถานพยาบาล
การแจ้งเกิดเกินกําหนด
  1. หนังสือรับรองการเกิด (ถ้าเกิดในสถานพยาบาล)
  2. พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ เป็นผู้ที่มีอาชีพมั่นคง ได้แก่ ข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 ขั้นไป หรือระดับสัญญาบัตร พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นําชุมชน ผู้ประกอบธุรกิจหรือรับจ้างซึ่งมีหลักฐานแสดงภูมิลําเนาหลักแหล่ง
  3. สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ถ่ายเอกสารพร้อมฉบับจริงของผู้แจ้ง บิดา มารดา พยานบุคคล
  4. บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้แจ้ง บิดามารดา พยานบุคคล
  5. อื่นๆ เช่น ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ใบสําคัญการตั้งชื่อ สกุล ใบสําคัญการใช้สกุลร่วม ใบสําคัญการสมรส ใบสําคัญการหย่า หนังสือเดินทาง
  6. รูปถ่ายบุคคลที่เกิดเกินกําหนด 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน