เทศบาลตำบลโคกตูม จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลสามปี
( พ.ศ. 2559 - 2561 )
กิจกรรม : ประชุมประชาคม
- เพื่อจัดทำแผนชุมชน
- เพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559- 2561 )ณ ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโคกตูม  อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
เทศบาลจึงขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนาดังกล่าว